Adres:

Het Tekenatelier
Tjariet 58
9746 PE Groningen
+31 6 45 40 87 93
j.hemstra@hettekenatelier.nl

Privacy

In verband met de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming, een wet die per 25 mei 2018 wordt gehandhaafd in de hele EU, is iedereen die persoonlijke gegevens van een ander bewaart, verplicht de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat de eigen ingebrachte gegevens en verslaglegging van de sessies. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik streef er naar om de privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke, medische en psychosociale gegevens. Ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan sturen.

De website van Het Tekenatelier is beveiligd met het SSL-certificaat. Het e-mailverkeer verloopt uitsluitend via webmail en ook deze is beveiligd.

De website van Het Tekenatelier gebruikt geen cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van Google Adwords. Je kunt zich daarom vrij bewegen op de website.

Fotografie: Geert Job Sevink | Realisatie: rogierlankhorst.com | Ontwerp: Studio Frank & Lisa